GENERELLE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER (B2C)

 

 1. Generelt

Disse generelle salgs- og leveringsbetingelser (herefter ”Generelle Betingelser”) skal gælde for enhver ordre af varer, materialer, redskaber og udstyr (herefter ”Produkter”), som foretages af en fysisk person over 18 år, som ikke er erhvervsdrivende, og som har et implantat fra COCHLEAR eller et tilsvarende indopereret implantat, og som ønsker at købe Produkter til personligt brug uden et kommercielt formål (herefter ”Kunden”) via hjemmesiden www.cochlear.com eller en tilsvarende anvendt hjemmeside (herefter ”Hjemmesiden”), fra virksomheden Cochlear Deutschland GmbH & Co. KG. HRA 201323. DE159471422 (herefter ”COCHLEAR”).

Disse Generelle Betingelser udgør grundlaget for kontraktforholdet mellem COCHLEAR og Kunden, og anses for godkendt af Kunden ved enhver ordre. De Generelle Betingelser kan ikke ensidigt ændres af Kunden.

 

 1. Ordren

Alle ordrer skal afgives elektronisk på Hjemmesiden. En ordre skal angive den/de bestilte Produkt(er), samt Kundens leveringsadresse. Kundens ordre er gennemført, når Kunden bekræfter ordren på Hjemmesiden. Som bekræftelse af Kundens ordre, sender COCHLEAR en elektronisk ordrebekræftelse til Kunden.

COCHLEAR forbeholder sig retten til at afvise en ordre, hvis ordren er åbenbar urimelig, eller der verserer en tvist vedrørende Kundens betaling af en tidligere ordre.

Orden anses som modtaget af COCHLEAR på det tidspunkt, hvor ordren registreres i Hjemmesidens registreringssystem. Indholdet af den information som registreres på Hjemmesiden udgør ordrens indhold.

COCHLEAR tager forbehold for udsolgte Produkter og illustration- eller tastefejl på Hjemmesiden, fx fejl i produktbeskrivelsen eller tekniske specifikationer, forkerte priser eller fejlagtig information omkring Produktets tilgængelighed. COCHLEAR er til enhver tid berettiget til at rette sådanne fejl, samt ændre og opdatere Hjemmesiden, idet COCHLEAR således ikke er retligt forpligtet af information, der indeholder sådanne fejl.

Illustrationer på Hjemmesiden eller andre steder er alene vejledende. Illustrationer medfører ingen garanti (og kan ikke danne grundlag for juridiske krav) for antallet af Produkter, som Kunden vil modtage eller for Produktets præcise udseende, funktioner eller oprindelse. COCHLEAR er ikke ansvarlig for tredjemands, herunder COCHLEAR’s underleverandørers information på Hjemmesiden.

Såfremt Kunden ikke vil acceptere Hjemmesidens vilkår og disse Generelle Betingelser, kan COCHLEAR nægte Kunden adgang til Hjemmesiden og/eller afvise en ordre.

Kunden er ansvarlig for enhver handling, som foretages i forbindelse med afgivelse af en ordre. En værge har ret til at købe COCHLEAR’s Produkter og anvende Hjemmesiden på vegne af den pågældende mindreårig i overensstemmelse med værgemålslovens regler. COCHLEAR tager forbehold for udefrakommendes misbrug af Hjemmesiden, samt for eventuelle følgevirkninger heraf. COCHLEAR er alene ansvarlig for udefrakommendes misbrug af Hjemmesiden i det omfang, Kunden kan bevise, at den pågældende tredjemand har fået adgang til og misbrugt en Kundes data, som følge af COCHLEAR’s forsømmelser.

 

 1. Produkttilgængelighed

COCHLEAR forbeholder sig retten til at nægte en ordre og levering af Produkter, såfremt de pågældende Produkter ikke længere er en del af COCHLEAR’s sortiment.

Viser det sig, at et Produkt ikke er tilgængeligt, efter at ordren er blevet bekræftet, skal COCHLEAR informere Kunden via e-mail og tilbyde Kunden enten refusion af købesummen eller levering af et tilsvarende Produkt i samme kvalitet og prisniveau. Vælger Kunden refusion, annulleres ordren automatisk og købesummen tilbagebetales til Kunden uden ugrundet ophold, og ikke senere end 14 dage efter annullering af ordren.

 

 1. Prisen

Priser for Produkter er de priser, der er opgivet på tidspunktet for ordren. Priser for Produkterne er specificeret på Hjemmesiden. Priser angives i DKK (danske kroner) og omfatter alle skatter og afgifter med undtagelse af serviceafgift og leveringsomkostninger, som skal betales af Kunden.

Umiddelbart før Kunden gennemfører en ordre angiver betalingssystemet den samlede købesum inklusive afgifter, moms, serviceafgifter og leveringsomkostninger. Den samlede købesum inklusive afgifter, moms, serviceafgifter og leveringsomkostninger vil desuden fremgå af ordrebekræftelsen.

 

 1. Betalingsvilkår

Betaling kan ske via de betalingsmetoder der fremgår af Hjemmesiden. COCHLEAR samarbejder med NETS/DIBS og kan således tilbyde Kunden fakturabetaling, betaling med kort og direkte elektronisk betaling. COCHLEAR forbeholder sig retten til ikke at tilbyde Kunden at bruge alle betalingsmetoder, alternativt at ændre betalingsmetoden, hvis den af Kunden valgte metode, uanset årsag, ikke er tilgængelig på købstidspunktet. Eventuelle restriktioner for de anførte betalingsmetoder, fremgår af Hjemmesiden.

Ved betaling med kort eller direkte elektronisk betaling, hæver COCHLEAR den samlede købesum fra Kundens konto, når Produktet er afsendt til Kunden. Ved betaling med faktura fremgår betalingsfristen af fakturaen.

COCHLEAR forbeholder sig retten til at afvise en ordre eller blokere Kundens brugerkonto, ved Kundens manglende betaling.

 

 1. Leveringsbetingelser

Medmindre andet fremgår af Hjemmesiden, afholder Kunden omkostningerne til levering som angivet i punkt 4. Omkostninger til levering fremgår af Hjemmesiden. Leveringsbegrænsninger kan forekomme og vil i så fald fremgå af Hjemmesiden inden Kundens gennemførelse af en ordre.

Varer på lager leveres normalt indenfor en (1) til syv (7) hverdage. Leveringstiden kan dog variere afhængig af den af Kunden valgte leveringsmetode. Den forventede leveringstid fremgår af ordrebekræftelsen. Afvigelser fra den angivne leveringsdato kan dog forekomme. COCHLEAR tager forbehold for længere leveringstid, såfremt det bestilte Produkt er i restordre, eller ikke er en lagervare.

Ved forsinket levering, vil Kunden modtage meddelelse herom. Medmindre andet er aftalt, er Kunden berettiget til at hæve købet, såfremt leveringen er forsinket med mere end 30 dage fra leveringsdatoen, og forsinkelsen ikke kan tilregnes Kundens forhold.

Afhængig af den valgte betalings- og leveringsløsning, skal Kunden afhente eller modtage ordren i overensstemmelse med de til enhver tid angivne instruktioner fra COCHLEAR eller det pågældende fragtfirma. Ved levering skal Kunden fremvise gyldigt legitimationsbevis og ordrenummer. Afhængig af den valgte leveringsmetode, vil Kunden modtage meddelelse om, hvor og hvornår ordren kan afhentes eller vil blive leveret.

Kunden vil blive opkrævet et gebyr svarende til de faktiske fragtomkostninger, såfremt pakken ikke afhentes eller modtages.

 

 1. Fortrydelsesret

Ved køb af Produkter på Hjemmesiden, har Kunden en 14-dages fortrydelsesret i overensstemmelse med forbrugeraftalelovens regler. Kunden kan fortryde et køb ved afgivelse af meddelelse herom inden 14 dage fra det tidspunkt, hvor Kunden har modtaget det bestilte Produkt (fortrydelsesperioden).  Se mere nedenfor.

Ved udnyttelse af fortrydelsesretten, hæfter Kunden for eventuel værdiforringelse af Produktets værdi, som skyldes anden håndtering af Produktet end nødvendigt, for at kunne fastslå Produktets art, egenskaber og funktion. COCHLEAR er i så fald berettiget til at fradrage et beløb svarende til værdiforringelsen.

Fortrydelsesretten gælder ikke for Produkter hvor emballagen er brudt, og hvor emballagen, af sundheds- og hygiejnemæssige årsager ikke må brydes. Hvis Kunder ønsker at udøve fortrydelsesret i forhold til ovennævnte produkter, må Kunden i så fald ikke bryde emballagen, idet fortrydelsesretten bortfalder fra det tidspunkt hvor emballagen brydes.

Ønsker Kunden at gøre brug af sin fortrydelsesret i forbindelse med et køb på Hjemmesiden, skal Kunden give COCHLEAR klar og utvetydig meddelelse herom inden for fortrydelsesperioden.  Du kan afgive meddelelse til COCHLEAR, som angivet på Hjemmesiden – se yderligere information på www.cochlear.com. Kunden skal i meddelelsen angive navn, adresse og anden relevant information fx ordrenummer, e-mailadresse og hvilket Produkt, som ordren vedrører. Kunden er også berettiget til at anvende forbrugeraftalelovens standardfortrydelsesformular. Standardfortrydelsesformularen er vedhæftet som bilag 3 til forbrugeraftaleloven, eller kan rekvireres på www.retsinformation.dk.

Ved udnyttelse af fortrydelsesretten, er det tilstrækkeligt, at Kunden forinden fortrydelsesperioden udløb giver meddelelse om, at Kunden ønsker at fortryde købet.

Kunden afholder alle fragtomkostninger til returnering af Produktet. Risikoen for produktet overgår til Kunden ved levering. Kunden er således ansvarlig for Produktets hændelige undergang eller forringelse, fra Produktets levering til Kunden, samt under returforsendelsen. COCHLEAR anbefaler, at Produktet returneres i forsvarlig beskyttende indpakning og i original emballage. Produktet skal returneres inden 14 dage fra den dato, hvor Kunden har givet meddelelse om udnyttelse af fortrydelsesretten. COCHLEAR anbefaler, at returneringer bliver foretaget i overensstemmelse med fremgangsmåden, som angives på Hjemmesiden eller af COCHLEAR’s kundeservice.

Når COCHLEAR har modtaget et Produkt retur, tilbagebetaler COCHLEAR det beløb, som Kunden har betalt for Produktet. COCHLEAR er berettiget til at fradrage et beløb svarende til Produktets værdiforringelse i det omfang en sådan værdiforringelse skyldes en anden håndtering af Produktet end hvad der var nødvendigt, for at kunne fastslå Produktets art, egenskaber og funktion

COCHLEAR refunderer beløbet hurtigst muligt og ikke senere end inden 14 dage fra modtagelsen af Kundens meddelelse om udøvelse af fortrydelsesretten. COCHLEAR er dog berettiget til at tilbageholde betalingen indtil COCHLEAR har modtaget Produktet retur, eller Kunden har fremlagt bevis for, at Produktet er returneret. Beløbet vil blive overført via den af Kunden valgte betalingsmetode forudsat, at ingen anden aftale er indgået, og der i øvrigt ikke er hindringer for en sådan tilbagebetaling.

 

 1. Garanti

COCHLEAR’s Produkter er i visse tilfælde dækket af en garanti. Information om eventuel garantiperiode og specifikke garantivilkår for et Produkt fremgår af Hjemmesiden, af disse Generelle Betingelser eller af produktbeskrivelsen, som følger med Produktet. En produktgaranti dækker kun oprindelige mangler, og således ikke mangler, som følge af Kundens ændringer af Produktets funktion eller udseende. Ordrebekræftelsen fungerer som bevis for en eventuel garanti.

 

 1. Klager

Kunden har en to års reklamationsret, som regnes fra det tidspunkt hvor Kunden modtog Produktet. Hvis Kunden ønsker at klage over et mangelbehæftet Produkt, skal Kunden kontakte COCHLEAR hurtigst muligt. Klagen skal altid fremsættes inden for rimelig tid efter at Kunden har konstateret en mangel.

COCHLEAR anbefaler, at klager fremsættes i overensstemmelse med den fremgangsmåde, som er angivet på Hjemmesiden eller af COCHLEARS kundeservice. COCHLEAR afholder omkostningerne til returforsendelse af godkendte klager. Når det påklagede Produkt er returneret, og COCHLEAR har godkendt klagens berettigelse i overensstemmelse med gældende ret, foretager COCHLEAR afhjælpning eller omlevering af Produktet. COCHLEAR forbeholder sig retten til at afvise en klage, såfremt Produktet viser sig ikke at være mangelfuldt.

 

 1. Ansvar

COCHLEAR’s levering af Produkter er underlagt købelovens regler.

COCHLEAR er ikke ansvarlig for mangelfuld opfyldelse af forpligtelser i henhold disse Generelle Betingelser, såfremt en sådan mangelfuld opfyldelse skyldes uforudsigelige omstændigheder, force majeure eller på anden måde skyldes omstændigheder, som omfattet af købelovens regler, herunder købelovens § 24.

COCHLEAR er alene ansvarlig for Kundens direkte tab, og således ikke for indirekte tab af nogen art.

COCHLEAR er på intet tidspunkt ansvarlig for mangler opstået, som følge af Kundens anvendelse af Produkterne i strid med produktbeskrivelsen.

COCHLEAR er ikke ansvarlig for eventuel fejl og nedetid på Hjemmesiden og fraskriver sig ethvert ansvar for økonomiske tab, som Kunden eller andre måtte lide, som følge af mangler eller forsinkelse ved COCHLEAR’s udbudte services.

 

 1. Immaterielle rettigheder og industrielle rettigheder

Informationen på Hjemmesiden er beskyttet af bl.a. immaterielle rettigheder og markedsføringsloven. Dette betyder, at varemærker, varebetegnelser, produktnavne, billeder, grafik, design, layout og information om Produkterne, samt andet indhold ikke må kopieres eller anvendes uden forudgående skriftlig samtykke fra COCHLEAR eller den pågældende licensgiver.

Anvendelse af hyperlinks til COCHLEAR’s hjemmeside via ”framing” eller ”inline linking” må ikke foretages uden COCHLEAR’s forudgående skriftlige samtykke.

Hyperlinks til COCHLEAR’s hjemmeside må kun ske i overensstemmelse med hjemmesidens generelle vilkår, som er tilgængelige på www.cochlear.com.

COCHLEAR tager forbehold for straks og uden forudgående varsel at fjerne ethvert hyperlink, som er i strid med ovennævnte generelle vilkår. Alle immaterielle og industrielle rettigheder til de leverede Produkter samt tekniske informationer tilhører COCHLEAR, uanset at sådanne produkter og information måtte være overgivet til Kunden i forbindelse med en ordre.

 

 1. Beskyttelse af persondata

Ved behandling af Kundens personoplysninger er COCHLEAR databehandler og Kunden er den dataansvarlige. Yderligere information om COCHLEAR’s behandling af personoplysninger er specificeret i COCHLEAR’s privatlivspolitik, som Kunden skal acceptere i forbindelse med ordre. COCHLEAR’s privatlivspolitik er desuden tilgængelig på Hjemmesiden.

 

 1. Generelle vilkår og betingelser

Delvis ugyldighed: Såfremt én eller flere af bestemmelserne i disse Generelle Betingelser måtte være ugyldige, retsstridige eller på anden måde ikke kan gøres gældende, skal dette ikke påvirke gyldigheden og håndhævelsen af den resterende del af disse Generelle Betingelser.

Anvendelig lovgivning og tvister: I tilfælde af klager eller potentielle tvister er COCHLEAR underlagt Center for Klageløsning i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby. Klager kan indgives til Center for Klageløsning via www.forbrug.dk.

Europa-Kommissionens online klageportal kan også anvendes ved indgivelse af en klage. Det er særlig relevant, hvis Kunden er en forbruger med bopæl i et andet EU-land. Klagen indgives her – http://ec.europa.eu/odr.

Herudover kan sager indgives for de danske domstole. Disse Generelle Betingelser er underlagt dansk ret med undtagelse af danske privatretlige regler, der måtte førte til anden lov end dansk ret.